Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
PL EN DE

Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 (Przewodnik dla przedsiębiorców)

TOM I Informacje ogólne
TOM II Przygotowanie i wybór projektów w ramach RPO WO 2007 - 2013
Uwaga! Przed rozpoczęciem przygotowania wniosku aplikacyjnego
sugerujemy zapoznanie się z Instrukcją wypełniania wniosku oraz załączników

 
 

 

Wniosek wraz załącznikami:

Załącznik nr

Nazwa załącznika

PDF

DOC

1

WNIOSEK
(wersja PDF oraz WORD pozwala Państwu zebrać wcześniej niezbędne dane, które zostaną później przeniesione do Generatora Wniosków)

3.1

Biznes plan dla wnioskodawców ubiegających się o wsparcie
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego: 

Biznesplan 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach

Biznesplan 1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości

Dokumentacja związana z działaniem 1.2

   

Biznesplan 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach

Biznesplan 1.4.1 Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa

3.2

Harmonogram rzeczowo - finansowy projektu


Wzór harmonogramu rzeczowo - finansowego  

3.3

Oświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

3.4

Oświadczenie beneficjenta o otrzymanej pomocy publicznej

3.5

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej

 3.5.1

(10.1)

Oświadczenie beneficjenta o nie zaliczeniu się do grupy przedsiębiorstw zagrożonych

3.5.2

(10.2)

Formularze informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie wraz z instrukcjami ich wypełniania

!!!

Formularz 10.2 dla beneficjentów składających wnioski po 15 listopada 2014r.

Informacja szczegółowa

 

3.6

Oświadczenie beneficjenta o spełnianiu kryteriów podmiotowych

3.7

Oświadczenie beneficjenta o niekaralności i niepozostawaniu pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub naprawczego

3.8.1

Formularz w zakresie oceny oddziaływania na środowisko

3.8.2

Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000

3.8.3 Wniosek o wydanie zaświadczenia o sposobie wywiązywania się Podmiotu z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska

3.9

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością

3.10

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

 3.10.1 Oświadczenie o zastosowaniu stawki VAT

3.11

Oświadczenie o niepodleganiu ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

3.12

Deklaracja beneficjenta odnośnie stworzonych nowych miejsc pracy

6.1 Dekleracja beneficjenta o zapewnieniu i udokumentowaniu środków własnych

11.1
Oświadczenie weryfikujące status przedsiębiorcy
14.1 Specyfikacja zakupywanego sprzętu
14.2 Zestawienie zakupywanych usług


Wzór etykiet na segregator

 

TOM III - Realizacja i rozliczenie projektów w ramach RPO WO 2007-2013

 Vademecum dla Beneficjentów, tom III wersja nr 21

  Wykaz wprowadzonych zmian w wersji nr 21

Archiwalne wersje Vademecum tom III


Załączniki do tomu III Vademecum:

Lp.

Nazwa załącznika

PDF

DOC

1

Wzór wniosku beneficjenta o płatność

2

Wzór instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność

 

3

Załącznik do wniosku końcowego

4

Zestawienia wszystkich dokumentów księgowych dotyczących realizowanego projektu

5 Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE oraz wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy - Wersja nr 20, lipiec 2014 r.

6

Wzór oświadczenia o nie wykluczeniu z prawa otrzymania dofinansowania

7 Wzór sprawozdania z osiągniętych wskaźników rezultatu

8 WZÓR OŚWIADCZENIA Z WYBORU
WYKONAWCY/DOSTAWCY


mapkaOpolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
ul.Krakowska 38, 45-075 Opole
Zobacz jak do nas trafić

Wszelkie prawa zastrzeżone © OCRG foot logo
designed by NSFpowered by Geopard