Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
PL EN DE

Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 (Przewodnik dla przedsiębiorców)

Cel i odbiorcy Vademecum
Vademecum jest dokumentem pomocnym potencjalnym beneficjentom we właściwym przygotowaniu i realizacji projektów w ramach RPO WO 2007-2013. Celem niniejszego Vademecum jest zapoznanie potencjalnych beneficjentów z możliwościami i zasadami wsparcia oferowanego w ramach RPO WO 2007-2013. Beneficjenci mogą zapoznać się z procedurą przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu, sposobem jego oceny i wyboru, realizacją projektu, jego kontrolą, audytem i ostatecznym zakończeniem.

Najnowsza, 15 wersja Vademecum znajduje się tutaj (dotyczy Beneficjentów poddziałania 1.4.1, działania 1.2).

Dla Beneficjentów ubiegający się o dofinansowanie w ramach V naboru poddziałania 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach właściwa - 14 wersja Vademecum - znajduje się poniżej.

TOM I Informacje ogólne
TOM II Przygotowanie i wybór projektów w ramach RPO WO 2007 - 2013
Uwaga! Przed rozpoczęciem przygotowania wniosku aplikacyjnego
sugerujemy zapoznanie się z Instrukcją wypełniania wniosku oraz załączników

 
 

 

Wniosek wraz załącznikami:

Załącznik nr

Nazwa załącznika

PDF

DOC

1

WNIOSEK
(wersja PDF oraz WORD pozwala Państwu zebrać wcześniej niezbędne dane, które zostaną później przeniesione do Generatora Wniosków)

3.1

Biznes plan dla wnioskodawców ubiegających się o wsparcie
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego: 

Biznesplan 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach

Biznesplan 1.1.2 - START UP

Biznesplan 1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości

Dokumentacja związana z działaniem 1.2

   

Biznesplan 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach

Biznesplan 1.4.1 Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa

3.2

Harmonogram rzeczowo - finansowy projektu


Wzór harmonogramu rzeczowo - finansowego  

3.3

Oświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

3.4

Oświadczenie beneficjenta o otrzymanej pomocy publicznej

3.5

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej

 3.5.1

(10.1)

Oświadczenie beneficjenta o nie zaliczeniu się do grupy przedsiębiorstw zagrożonych

3.5.2

(10.2)

Formularze informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie wraz z instrukcjami ich wypełniania

3.6

Oświadczenie beneficjenta o spełnianiu kryteriów podmiotowych

3.7

Oświadczenie beneficjenta o niekaralności i niepozostawaniu pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub naprawczego

3.8.1

Formularz w zakresie oceny oddziaływania na środowisko

3.8.2

Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000

3.8.3 Wniosek o wydanie zaświadczenia o sposobie wywiązywania się Podmiotu z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska

3.9

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością

3.10

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

 3.10.1 Oświadczenie o zastosowaniu stawki VAT

3.11

Oświadczenie o niepodleganiu ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

3.12

Deklaracja beneficjenta odnośnie stworzonych nowych miejsc pracy

6.1 Dekleracja beneficjenta o zapewnieniu i udokumentowaniu środków własnych

11.1
Oświadczenie weryfikujące status przedsiębiorcy
14.1 Specyfikacja zakupywanego sprzętu
14.2 Zestawienie zakupywanych usług
Zał. 13.4 Wniosek o wydanie zaświadczenia o sposobie wywiązywania się Podmiotu z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska  

Dodano 23-04-09

Wzór etykiet na segregator

Tabela - wykaz faktur dla IV naboru 1.1.2

 

TOM III - Realizacja i rozliczenie projektów w ramach RPO WO 2007-2013

Vademecum dla Beneficjentów tom III wersja nr 15

  Wykaz wprowadzonych zmian w wersji nr 15

Archiwalne wersje Vademecum tom III


Załączniki do tomu III Vademecum:

Lp.

Nazwa załącznika

PDF

DOC

1

Wzór wniosku beneficjenta o płatność

2

Wzór instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność

3

Załącznik do wniosku końcowego

4

Zestawienia wszystkich dokumentów księgowych dotyczących realizowanego projektu

5 Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych współfinansowanych ze środków funduszy

6

Wzór oświadczenia o nie wykluczeniu z prawa otrzymania dofinansowania

7 Wytyczne dotyczące określania korekt finansowych za naruszenia zasad udzielania zamówień współfinansowanych ze środków funduszy dla których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych

 

 

8 Wzór sprawozdania z osiągniętych wskaźników rezultatu

dokumenty do pobrania


mapkaOpolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
ul.Krakowska 38, 45-075 Opole
Zobacz jak do nas trafić

Wszelkie prawa zastrzeżone © OCRG foot logo
designed by NSFpowered by Geopard