Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
PL EN DE

Opolska Platforma Innowacji

 

"Inwestujemy w Twoją przyszłość”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu
Działanie 1.3 Innowacje, badania, rozwój technologiczny
Poddziałanie 1.3.1. Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw

 

 

Nazwa projektu: Opolska Platforma Innowacji

Numer i nazwa działania/poddziałania:

Działanie 1.3 Innowacje, badania, rozwój technologiczny
Poddziałanie 1.3.1. Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw

Okres realizacji:  01-08-2012– 31-12-2014

Zakres projektu: 

„Opolska Platforma Innowacji” to projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Poddziałania 1.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 polegający na tworzeniu i udoskonalaniu sieci współpracy
w zakresie innowacji i przedsiębiorczości w województwie opolskim.

Głównym celem realizowanego projektu jest wzmocnienie współpracy sektora badawczo-rozwojowego z przedsiębiorstwami służące zwiększeniu transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produktowych oraz organizacyjnych do przedsiębiorstw i instytucji regionu Opolszczyzny.

Istotnym działaniem w ramach projektu jest również promocja innowacyjności, zwłaszcza wśród przedsiębiorców i instytucji publicznych poprzez komercjalizację wyników badań i wiedzy, organizację i udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych, giełdach kooperacyjnych.

Rolę lidera - koordynatora projektu pełni Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, które w ramach Opolskiej Platformy Innowacji realizuje zadania polegające na stworzeniu i prowadzeniu:

ü Platformy Wymiany Informacji będącej narzędziem wspierającym zarządzanie procesami
i projektami a w szczególności służące transferowi wiedzy w sieci współpracy.

ü Akceleratora Innowacji będącego zintegrowanym systemem proinnowacyjnych usług dla MŚP, którego celem jest rozwijanie sieci ośrodków innowacji, podnoszenie jakości świadczonych usług dla różnych branż zawodowych, wspieranie rozwoju klastrów zlokalizowanych na terenie Opolszczyzny oraz kompleksowy system opieki nad firmą w początkowym okresie jej istnienia.

ü Klubu 150, zrzeszającego kluczowe firmy regionalnej gospodarki w celu transferu technologii oraz stworzenia i umacniania powiązań branżowych pomiędzy uczestnikami Klubu i ich kooperantami,

Projekt realizowany jest w partnerstwie pięciu podmiotów reprezentujących różne sektory życia publicznego i gospodarczego naszego regionu. Należą do nich:

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia", którego zadaniem w projekcie jest stworzenie nowoczesnego Regionalnego Laboratorium Chemii Specjalistycznej i Stosowanej oraz utworzenie Centrum Dialogu w ICSO „Blachownia"

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu w wyniku realizacji projektu ma za zadanie stworzyć Laboratorium Innowacyjnych Materiałów i Monitorowania Środowiska składające się z wysokospecjalistycznych pracowni naukowo-badawczych i analitycznych wyposażonych w sprzęt umożliwiający prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu – jako partner spoza sektora finansów publicznych odpowiedzialny jest za stworzenie oraz prowadzenie w ramach OPI – Platformy dla przedsiębiorczości oraz współpracy i wsparcia sfery B+R z sektorem przedsiębiorstw.

Urząd Miasta Opole w ramach projektu OPI partner realizuje działania promocyjne w zakresie promocji sieci współpracy i innowacyjności poprzez organizację Forum Innowacji oraz wydanie folderu Opolska nauka dla biznesu.

Politechnika Opolska odpowiedzialna jest za stworzenie oraz prowadzenie w ramach OPI laboratorium sensorycznego (odbieranie wszelkimi zmysłami) na Wydziale Ekonomii i Zarządzania.

Nad wyznaczaniem kierunków w jakich rozwija się sieć współpracy w ramach Opolskiej Platformy Innowacji czuwa Rada Programowa OPI, składająca się z przedstawicieli partnerów w projekcie.

Dane kontaktowe:

Opolska Platforma Innowacji                                     tel.  077 40 33 600 

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki                        fax. 077 40 33 609               

ul. Spychalskiego 1A                                                            

45-716 Opole

 

email: opi@ocrg.opolskie.pl


mapkaOpolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
ul.Krakowska 38, 45-075 Opole
Zobacz jak do nas trafić

Wszelkie prawa zastrzeżone © OCRG foot logo
designed by NSFpowered by Geopard