Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
PL EN DE

Wybór eksperta ds. współpracy przedsiębiorcy ze szkołami

Szanowni Państwo,
Innformujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki, w BIP ( Zamówienia Publiczne - Zamówienia realizowane bez stosowania przepisów ustawy PZP - Zamówienia MG w 2015 r.) - http://bip.mg.gov.pl/node/25270  zamieszczono Ponowne zaproszenie do złożenia oferty na eksperta ds. współpracy przedsiębiorcy ze szkołami

W związku z brakiem ofert spełniających wymagania określone dla eksperta ds. współpracy przedsiębiorcy ze szkołami (zapytanie ofertowe z dnia 16 września br.), Departament Instrumentów Wsparcia zaprasza do ponownego składania ofert na wykonywanie czynności tego eksperta.

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności eksperta ds. współpracy przedsiębiorcy ze szkołami w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. „Kształcenie zawodowe dla potrzeb gospodarki”. Wniosek o dofinansowanie ww. projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.15 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 został złożony przez Departament Instrumentów Wsparcia w Ministerstwie Gospodarki do Instytucji Pośredniczącej (Ministerstwa Edukacji Narodowej).

Ekspert zostanie zatrudniony na umowę zlecenia. Umowa z ekspertem zostanie zawarta pod warunkiem przyznania MG środków na realizację ww. projektu.

Wymagania wobec kandydatów na eksperta

Wymagania ogólne:

  •      wykształcenie wyższe,
  •      dobra organizacja własnej pracy, dyspozycyjność,
  •      doświadczenie w pracy zespołowej.

Wymagania szczegółowe:

  •      minimum dwuletnie doświadczenie w nawiązywaniu i prowadzeniu przez pracodawcę współpracy ze szkołami zawodowymi/placówkami systemu oświaty prowadzącymi kształcenie zawodowe, w szczególności w zakresie:
  •      organizacji praktyk/staży dla uczniów na terenie zakładu,
  •      tworzenia programu praktyk
  •      znajomość problematyki przygotowania zawodowego kadr w przedsiębiorstwie

dodatkowe:

  •      pełnienie funkcji opiekuna praktyk/staży

Ważne: Zamawiający oczekuje ofert osób, które pracując w firmie lub zarządzając nią zajmowały się prowadzeniem współpracy tej firmy ze szkołą zawodową/placówką systemu oświaty i organizowaniem na jej terenie zajęć praktycznych dla uczniów.

Termin składania ofert upływa 30 października 2015 r., o godz. 16:00. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana."

W razie pytań prosimy kontaktować się z Panią bożeną Kujawą - Naczelnikiem Wydziału Szkolnictwa Zawodowego i Wsparcia Instytucjonalnego w Departamencie Instrumentów Wsparcia - tel. 22 693 51 96, bozena.kujawa@mg.gov.pl


mapkaOpolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
ul.Krakowska 38, 45-075 Opole
Zobacz jak do nas trafić

Wszelkie prawa zastrzeżone © OCRG foot logo
designed by NSFpowered by Geopard