Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
PL EN DE

Informacje dotyczące wskaźników

24 września 2012 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałę nr 2776/2012 w sprawie zmiany „Listy wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013”.
Wprowadzone do aktualnej wersji zmiany wynikają przede wszystkim z konieczności dostosowania zapisów do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013.

Aktualna wersja Listy wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013

16 kwietnia 2012 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałę nr 2120/2012 w sprawie zmiany „Listy wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013”.

Aktualna wersja Listy wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013

4 marca 2010 r. weszły w życie Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej, zmieniające wskaźniki kluczowe zawarte w KSI (SIMIK 07-13). 
W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca (UMWO) wraz z Instytucją Pośredniczącą II stopnia (OCRG) dokonała aktualizacji definicji.
Zmienione definicje zostały przyjęte przez Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 28 maja 2010 r.

Poniżej zamieszczamy komplet informacji oraz dokumentów związanych z Wskaźnikami produktu oraz rezultatu.

 

 Nazwa dokumentu 
PDF
Lista wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013  
 
Definicje wskaźników- Oś 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu
 
   

Lista wskaźników produktów i rezultatów - prezentacja wskaźników  

Z uwagi na konieczność wykazania realizacji celów związanych z rozdysponowaniem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz wymogiem rozliczenia z realizacji celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 przed Komisją Europejską beneficjenci zobowiązani są do monitorowania realizacji celów założonych w ramach projektów poprzez wskaźniki produktu i rezultatu.

Wskaźniki produktu - (to, na co chcemy przeznaczyć środki z dotacji), odnoszą się do bezpośrednich, rzeczowych efektów podjętych działań mierzonych konkretnymi wielkościami. Opisują wszystkie te produkty, które powstają w trakcie realizacji projektu na skutek wydatkowania środków (np. długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej).

Wskaźniki rezultatu - (cele, które zostają osiągnięte bezpośrednio w wyniku realizacji projektu) odpowiadające natychmiastowym efektom realizacji projektu mającym bezpośredni wpływ na otoczenie społeczno-ekonomiczne. Dostarczają informacji o zmianach jakie nastąpiły w wyniku wdrożenia danego projektu. Są logicznie powiązane ze wskaźnikami produktu (np. przyrost liczby mieszkańców posiadających dostęp do sieci kanalizacyjnej).

W celu ułatwienia przygotowania wniosków pod kątem wskaźników produktów i rezultatów beneficjenci korzystają z „Listy wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013" zamieszczonej na stronie internetowejwww.rpo.opolskie.pl. Lista ta zawiera wskaźniki horyzontalne oraz wskaźniki obligatoryjne i pomocnicze, które na liście podzielone są na poszczególne działania/poddziałania oraz typy projektu.

Prezentacja wskaźników

W pierwszej kolejności beneficjenci powinni wybierać wskaźniki oznaczone w Liście wskaźników jako obligatoryjne, a dopiero później pomocnicze (mające wpływ na kryteria wyboru projektu). Beneficjenci zobligowani są do wyboru maksymalnej ilości wskaźników produktów i rezultatów w ramach projektu, niezbędnej do przeprowadzenia prawidłowej i rzetelnej oceny.
Beneficjent wybiera z listy wskaźników wszystkie wskaźniki obligatoryjne zgodnie z typem projektu, w przypadku, gdy nie realizuje danego wskaźnika powinien nadać wskaźnikowi wartość zero np. Beneficjent buduje kanalizację sanitarną w ramach działania 4.1, działa w ramach pierwszego typu projektu, czyli wybiera obligatoryjnie następujące wskaźniki produktu:
· Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej
· Długość zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej
· Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków
· Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków
· Długość zmodernizowanej sieci wodociągowej w ramach kompleksowego projektu
Tylko we wskaźniku dotyczącym wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej prezentuje wartość wskaźnika, natomiast w pozostałych wskaźnikach wpisuje przy prezentacji wskaźnika wartości zero.


Wskaźniki produktu - prezentacja

W kolumnach 2007-2015 należy przedstawić wartości planowane do osiągnięcia przez wybrane wskaźniki w danym roku. W kolejnych latach, w których wskaźnik nie osiąga wartości wpisujemy zero. W ostatniej kolumnie wartość docelową osiągniętą ostatecznie przez dany wskaźnik na koniec deklarowanego okresu.
I tak np. jeżeli projekt będzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym przez okres 2 lat, tj. od 2009 r. do 2010 r., a przykładowy wskaźnik pn. „liczba wybudowanych obiektów sportowo-rekreacyjnych" beneficjent planuje osiągnąć w 2010 r., to wskaźnik ten należy przedstawić tylko w roku 2010.
Pomiar wartości docelowych powinien być dokonywany w momencie zakończenia rzeczowej realizacji projektu, natomiast w przypadku inwestycji etapowanych po ukończeniu każdego z etapów.


Wskaźniki rezultatu - prezentacja

W kolumnach 2007-2015 należy przedstawić wartości planowane do osiągnięcia przez wybrane wskaźniki w danym roku. W kolejnych latach, w których wskaźnik nie osiąga wartości wpisujemy zero. W ostatniej kolumnie wartość docelową mierzoną w rok po zakończeniu realizacji finansowej projektu.
I tak np. jeżeli wyżej wspomniany projekt będzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowofinansowy przez okres 2 lat, tj. od 2009 r. do 2010 r., to przykładowy wskaźnik pn. „liczba osób korzystających z obiektów sportowo-rekreacyjnych" beneficjent powinien przedstawić w momencie osiągnięcia efektu czyli nie wcześniej niż w 2011 r. Pomiar wartości docelowej winien być dokonany w rok po zakończeniu realizacji finansowej projektu.
Prezentacja wskaźnika rezultatu zależna jest od tego czy realizacja projektu jest jednoetapowa lub wieloetapowa. Np. jeżeli efektem projektu będzie przyłączenie do kanalizacji mieszkańców. Wnioskodawca realizuje projekt budowy kanalizacji w okresie dwóch lat w 2009 i 2010 r., przy czym planuje przyłączyć w pierwszym roku realizacji projektu 2500 mieszkańców, a w następnym 7500 mieszkańców. Wskaźnik rezultatu „Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektu" będzie prezentowany etapowo tzn. w 2010 roku osiągnie wartość 2500 mieszkańców, a w 2011 osiągnie wartość 7.500 mieszkańców. Wartość docelowa mierzona w rok po zakończeniu finansowej realizacji projektu wyniesie 10.000 mieszkańców.


Wskaźniki horyzontalne - prezentacja wyników

Liczba pracowników wykazywana jest w tzw. ekwiwalencie pełnego czasu pracy (EPC – oryg. FTE), tzn. etaty częściowe są sumowane lecz nie są zaokrąglane do pełnych jednostek (etatów).

Wskaźnik horyzontalny produktu dot. „Liczby bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)”. Przez bezpośrednio utworzone nowe etaty należy rozumieć wyłącznie takie operacje, których celem jest tworzenie nowego miejsca pracy (dofinansowanie udzielane jest na sfinansowanie kosztów związanych z utworzeniem nowego miejsca pracy – nowe miejsca pracy muszą zostać utworzone w terminie od momentu rozpoczęcia projektu do momentu rozliczenia projektu tj. złożenia wniosku o płatność końcową). W przypadku, gdy beneficjent nie przewiduje powstania nowych miejsc pracy podczas realizacji projektu należy wpisać wartość 0. Liczone są wyłącznie te miejsca pracy, które będą funkcjonowały bez obecności wsparcia publicznego (tzw. „trwałe”). Nie powinny być natomiast liczone miejsca pracy, które przestaną istnieć, gdy zakończy się finansowanie (tzw. „tymczasowe”). W czasie trwania projektu beneficjenci powinni dostarczyć aktualizację dotyczącą faktycznie osiągniętych wyników w postaci bezpośrednio1 utworzonych etatów; 

Wskaźnik horyzontalny rezultatu dot. „Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)” oraz „Liczba utworzonych nowych etatów badawczych” prezentowany jest efekt „netto” tworzonych miejsc pracy dzięki dofinansowaniu. Mierzone są miejsca pracy utworzone do końca fazy operacyjnej projektu (tj. do 12 miesięcy od momentu złożenia wniosku beneficjenta o płatność końcową). Nie wlicza się miejsc pracy wykazanych w ramach wskaźnika produktu. Mierzone są te stałe miejsca pracy, gdzie bezpośrednim celem projektu nie było tworzenie miejsc pracy. W ramach wskaźnika rezultatu będą liczone również te tymczasowe miejsca pracy, które powstały podczas fazy powstawania i realizacji operacji, a które potem – po zakończeniu fazy realizacji operacji – zostały zamienione na miejsca stałe (trwałe); Trwałość projektu należy utrzymać w okresie 5 letnim. W przypadku, gdy beneficjent nie przewiduje powstania nowych miejsc pracy podczas realizacji projektu oraz w roku po zakończeniu realizacji projektu należy wpisać wartość 0. 

1Jako miejsca pracy utworzone bezpośrednio w wyniku zrealizowanej operacji, rozumie się te, w przypadku których przyczynowość jest jasna, tzn. jest bezpośredni związek pomiędzy interwencją, a stworzeniem miejsc pracy


mapkaOpolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
ul.Krakowska 38, 45-075 Opole
Zobacz jak do nas trafić

Wszelkie prawa zastrzeżone © OCRG foot logo
designed by NSFpowered by Geopard