Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
PL EN DE

Procedury prywatyzacyjne


Procedury prywatyzacyjne określone zostały w Ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji z dnia 30 sierpnia 1996 r. Ścieżka prywatyzacji dobierana jest indywidualnie w przypadku każdej ze sprzedawanych spółek po dokonaniu analiz przedprywatyzacyjnych. Wybór konkretnej procedury zależy między innymi od wielkości i sytuacji finansowej danej spółki, jej struktury własnościowej oraz  przewidywanej trudności procesu. Wśród dostępnych ścieżek prywatyzacyjnych, najczęściej stosowane to: negocjacje podjęte na podstawie publicznego zaproszenia, aukcja ogłoszona publicznie i przetarg publiczny. Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przewiduje również prywatyzację przez sprzedaż akcji spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

1) SPRZEDAŻ AKCJI NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
Prywatyzacja odbywa się w trybie sprzedaży akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, na którym inwestorzy indywidualni i instytucjonalni mogą dokonywać obrotu papierami wartościowymi.

2) NEGOCJACJE PODJĘTE NA PODSTAWIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA
Tryb ten jest najczęściej stosowany w kontekście prywatyzacji średnich i dużych spółek, w których pakiety kontrolne sprzedawane są inwestorom strategicznym. Wymóg jawności tej procedury oznacza, że zaproszenie do negocjacji ogłaszane publicznie przez Ministra Skarbu Państwa. Podmioty, które zakwalifikowały się do negocjacji, uzyskują prawo do analizy dokumentacji spółki i jej przedsiębiorstwa.

3) AUKCJA OGŁOSZONA PUBLICZNIE
Ogłoszenia Ministra Skarbu Państwa publikowane są w prasie o zasięgu ogólnokrajowym. Aukcja może się rozpocząć, jeżeli cena wywoławcza nie jest niższa niż wartość księgowa akcji/udziału.

4) PRZETARG PUBLICZNY
Procedura obejmuje wystosowanie publicznego zaproszenia do składania ofert zakupu akcji/udziałów Skarbu Państwa do potencjalnych inwestorów. Po upływie terminu składania zgłoszeń, komisja wyznaczona przez Ministra Skarbu w ramach jawnej procedury dokonuje otwarcia wszystkich ofert złożonych przez potencjalnych nabywców i ocenia ich zgodność z warunkami przedstawionymi w zaproszeniu. Następnie, w ramach procedury niejawnej, komisja dokonuje oceny merytorycznej złożonych ofert i wybiera najlepszą spośród nich, bądź wycofuje się z przetargu nie wyłoniwszy zwycięzcy.

5) PRZYJĘCIE OFERTY W ODPOWIEDZI NA WEZWANIE
Minister Skarbu Państwa może dokonać sprzedaży akcji/udziałów spółek sektora publicznego w trybie wezwania. Procedura ta ma zastosowanie wyłącznie do spółek notowanych na giełdzie.

6) OFERTA OGŁOSZONA PUBLICZNIE
Pozwala zawrzeć umowę przekazania akcji/udziałów bez konieczności prowadzenia długotrwałych negocjacji.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat procedur prywatyzacyjnych zapraszamy na strony MSP


mapkaOpolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
ul.Krakowska 38, 45-075 Opole
Zobacz jak do nas trafić

Wszelkie prawa zastrzeżone © OCRG foot logo
designed by NSFpowered by Geopard