Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
PL EN DE

Dokumenty strategiczne oraz inne niezbędne dokumenty

mapka atrakcyjności turystycznej (zał. 1 do metodologii) 2010.jpg

Interpretacje Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013

Interpretacja nr 13 (dot. stopy zysku ważonej)

Interpretacja nr 14 (dot. kwalifikowalności wydatków)

Interpretacja nr 15

Interpretacja nr 16 (dot. zwrotu środków na rachunek bankowy)

Interpretacja nr 17 (sposób oznaczania materiałów informacyjnych)

Interpretacja nr 18 (dot. nieprawidłowości)

Interpretacja nr 19 (dot. zasad zwrotu części dofinansowania)

 

Dokumenty regionalne

Regionalny Program Operacyjny - Opis Programu (wersja grudzień 2011)

Regionalny Program Operacyjny - Opis Programu

 

Uszczegółowienie list sprawdzających dla poddzialan 1.1.2; 1.2; 1.3.2; 1.4.1

Uszczegółowienie list

 

Katalog najczęściej powtarzających się nieprawidłowości w ramach RPO WO 2007-2013

Katalog


Poradniki

Poradnik dotyczący rozliczania projektów

 

Rozporządzenia

Rozporządzenie MRR w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach RPO (z dnia 8 grudnia 2010r.)

Rozporządzenie MRR w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach RPO (z dnia 8 grudnia 2010r.)

Rozporządzenie MRR w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach RPO (z dnia 15 grudnia 2010r.)

Rozporządzenie MRR w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO (z dnia 26 października 2011r.)

Nowa definicja MSP Komisji Eurpejskiej

 

Ograniczenia

Rodzaje działalności gospodarczych wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie oraz mogących ubiegać się o dofinansowanie w ograniczonym zakresie

I załącznik TWE

 

Wytyczne Instytucji Zarządzającej

Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie procedury odwoławczej, wersja nr 5

 

OOŚ

http://www.gdos.gov.pl/articles/view/3036

http://www.gdos.gov.pl/Articles/view/2064/Wsparcie_systemu_OOS

 

Inne  dokumenty

Możliwości wsparcia przedsiębiorstw z funduszy Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Pomoc publiczna w RPO WO 2007-2013 Wersja nr 6

 

Dokumenty związane z poddziałaniem 1.1.2

Wskaźnik przedsiębiorczości - stan na grudzień 2013 roku

Wytyczne dotyczące Start-up

 

Dokumenty związane z działaniem 1.2

Wytyczne w zakresie zasad udzielania wsparcia instrumentom inżynierii finansowej RPO WO 2007-2013 Działanie 1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiebiorczości

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach regionalnych programów operacyjnych.

 

Dokumenty związane z poddziałaniem 1.3.2

Regionalna Strategia Innowacji

Województwo Opolskie Regionem Zrównoważonego Rozwoju Foresight Regionalny do
2020r. - STRESZCZENIE

 

Dokumenty związane z poddziałaniem 1.4.1

Strategia turystyki

Plan zagospodarowania przestrzennego woj. opolskiego 

Mapka atrakcyjnosci turystycznej


mapkaOpolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
ul.Krakowska 38, 45-075 Opole
Zobacz jak do nas trafić

Wszelkie prawa zastrzeżone © OCRG foot logo
designed by NSFpowered by Geopard