Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
PL EN DE

Parki technologiczne

PARK PRZEMYSŁOWY to zespół wyodrębnionych nieruchomości, w którego skład wchodzi co najmniej nieruchomość, na której znajduje się infrastruktura techniczna pozostała po restrukturyzowanym lub likwidowanym przedsiębiorcy, utworzony na podstawie umowy cywilnoprawnej, której jedną ze stron jest jednostka samorządu terytorialnego, stwarzający możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcom, w szczególności małym i średnim.

PARK TECHNOLOGICZNY to zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną, utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 727) a przedsiębiorcami, na którym oferowane są przedsiębiorcom, wykorzystującym nowoczesne technologie, usługi w zakresie doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, transferu technologii oraz przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne, a także stwarzający tym przedsiębiorcom możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez korzystanie z nieruchomości i infrastruktury technicznej na zasadach umownych.

Źródło: Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o finansowaniu wspieraniu inwestycji (Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 363 z późn. zm.) 
 
 

PARKI PRZEMYSŁOWE, TECHNOLOGICZNE I PRZEMYSŁOWO TECHNOLOGICZNE
W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

OPOLSKI PARK NAUKOWO - TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O.

Przedmiotem działalności Opolski Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o. jest tworzenie środowiska innowacyjnego zwiększającego konkurencyjność i dynamikę wzrostu gospodarki regionu opartej na wiedzy i nowych technologiach zdolnej do trwałego i zrównoważonego rozwoju zapewniającego przyrost miejsc pracy, a także wsparcie działalności gospodarczej środowiska akademickiego lub pracowników i studentów będących przedsiębiorcami, w szczególności poprzez:

 1. Wynajem nieruchomości na własny rachunek,
 2. Wynajem maszyn, urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego,
 3. Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń,
 4. Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała,
 5. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych,
 6. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych,
 7. Działalność rachunkowo-księgowa,
 8. Badanie rynku i opinii publiczne,
 9. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 10. Badania i analizy techniczne,
 11. Reklama,
 12. Działalność związana z organizacją targów i wystaw,
 13. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Opolski Park NaukowoTechnologiczny Sp. z o.o. realizuje Regionalną Strategię Innowacji Województwa Opolskiego na lata 2004-2013.

Dane teleadresowe
ul. Prószkowska 76
45-710 Opole
tel. 077 400 05 18
fax. 077 400 05 53
info@opnt.pl
www.opnt.pl

Źródło: www.opnt.pl

KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI PARK PRZEMYSŁOWY SP. Z O.O.

Przedmiotem działalności Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o. jest wykorzystanie wiedzy i bogatego doświadczenia w prowadzeniu różnorodnej działalności gospodarczej na terenie Ziemi Kozielskiej w celu pobudzenia przedsiębiorczości, produktywności i innowacyjności w rejonie Kędzierzyna-Koźla, kreowanie nowych miejsc pracy przez zapewnienie przedsiębiorcom korzystnych warunków funkcjonowania dzięki efektywnemu zarządzaniu majątkiem produkcyjnym oraz świadczeniu usług infrastrukturalnych i doradczych wraz z systemem wsparcia finansowego.

Oferta Parku obejmuje:

 • centrum biurowe - podmioty świadczące usługi doradcze i finansowe dla inwestorów Parku, biura handlowe założycieli Parku, siedziba spółki zarządzajacej Parkiem, inne podmioty,
 • centrum działalności usługowo-produkcyjnej - hale i pomieszczenia dla realizacji procesów produkcyjnych i działalności usługowej (hale, pomieszczenia na zaplecze biurowe i socjalne, doprowadzone media), aranżacja przestrzenna zintegrowana,
 • centrum innowacyjności (Inkubator Technologiczny) - pomieszczenia, infrastruktura, instalacje, usługi celem wsparcia procesów transferu technologii oraz komercjalizacji przedsięwzięć innowacyjnych,
 • tereny uzbrojone dla inwestorów - oferta dla realizacji inwestycji na przygotowanym terenie, obwiedzionym traktem komunikacyjnym (droga) oraz estakadami z układami transportowymi mediów,
 • inne tereny - położone na ogół w niewielkiej odległości od infrastruktury zakładów przemysłowych, dają możliwość w miarę swobodnej aktywności inwestycyjnej i działalności gospodarczej w warunkach bliskości mediów oraz infrastruktury związanej m.in. z ochroną środowiska (oczyszczalnie ścieków, spalarnie odpadów), pozwalają także na podejmowanie inwestycji związanych z działalnością usługową na przykład na trenach przylegających do drogi publicznej.

Dane teleadresowe
ul. Szkolna 15
47-225 Kędzierzyn Koźle
tel. (+48) 077 488 62 15
fax. (+48)077 488 69 28
e-mail: mggl@poczta.onet.pl

Źródło: www.paiz.gov.pl


mapkaOpolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
ul.Krakowska 38, 45-075 Opole
Zobacz jak do nas trafić

Wszelkie prawa zastrzeżone © OCRG foot logo
designed by NSFpowered by Geopard