Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
PL EN DE

Linia demarkacyjna

Informujemy, że

W ramach krajowych i Regionalnych Programów Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej, finansowanych z poszczególnych funduszy UE (EFRR, EFS, FS, EFRROW, EFR) występują wspólne obszary interwencji obejmujące infrastrukturę transportową, społeczną, ochrony środowiska, energetyczną, sferę przedsiębiorczości, B+R, innowacje, społeczeństwo informacyjne, czy też rozwój zasobów ludzkich. Prawo wspólnotowe zakazuje wielokrotnego finansowania tego samego typu operacji (typów projektów) z różnych funduszy UE. Na państwach członkowskich ciąży obowiązek zastosowania, na poziomie krajowym, takich rozwiązań, które wyraźnie określą zakres interwencji poszczególnych funduszy.

Tzw. linia demarkacyjna to zestaw kryteriów wskazujących dla określonych typów projektów miejsce (Program ) ich realizacji, w celu uniemożliwienia wielokrotnego finansowania ze środków różnych funduszy UE. Dokument  stanowi tabelaryczne zestawienie zidentyfikowanych na etapie programowania wspólnych obszarów interwencji funduszy UE. Poprzez zawarte w nim kryteria demarkacyjne, rozdziela interwencje pomiędzy Programami. Kryteria odnoszą się do zasięgu terytorialnego/charakteru projektów, wartości (kosztów kwalifikowanych) projektów, rodzaju beneficjenta.

Zapewnieniu stosowania linii demarkacyjnej (przestrzegania zapisanych w niej kryteriów demarkacji) służyć będą następujące narzędzia/instrumenty koordynacji:

 • Komitet Koordynacyjny Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (Narodową Strategię Spójności) – składający się m.in. z przedstawicieli IZ Programami Polityki Spójności oraz Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa;
 • Komitety Monitorujące Programy/Regionalne Programy oraz Podkomitety Monitorujące Program Kapitał Ludzki – w skład których włączeni będą także przedstawiciele innych IZ PO/RPO;
 • Kontrole krzyżowe projektów – w ramach Komitetu Koordynacyjnego NSRO zostanie powołana grupę robocza, złożona z przedstawicieli wszystkich instytucji zarządzających programami finansowanymi ze środków EFRR, EFS, EFRROW i EFR. Zadaniem jej będzie opracowanie propozycji mechanizmów kontroli krzyżowej dla inwestycji wspieranych w ramach poszczególnych programów (np. odpowiednie pytania we wnioskach o dofinansowanie, kontrole na próbie projektów, wspólny dostęp do baz danych)
 • Oświadczenia beneficjentów o niefinansowaniu składanych projektów z innych źródeł UE.

Ponadto, koncentracja instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO, komponentu regionalnego PO KL, EWT oraz niektórych działań PROW w urzędzie marszałkowskim, sprzyjać będzie zapobieganiu podwójnemu finansowaniu oraz optymalizacji wdrażania wszystkich Programów.

Prace nad przygotowaniem linii demarkacyjnej toczyły się równolegle z pracami związanymi z programowaniem wsparcia w ramach Programów na lata 2007-2013. Uczestniczyli w nich przedstawiciele instytucji zarządzających Programami Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej. Brane pod uwagę były sugestie i wnioski zgłaszane przez zainteresowane strony, w tym instytucje pośredniczące I i II stopnia, środowiska naukowe, branżowe i innych partnerów społecznych i gospodarczych.

18 grudnia 2007 r. odbyło się II posiedzenie Komitetu Koordynacyjnego NSRO na lata 2007-2013, podczas którego linia demarkacyjna została zatwierdzona. Przyjęta przez Komitet linia stanowi dokument wiążący dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programów (instytucje zarządzające, instytucje pośredniczące, instytucje pośredniczące II stopnia). Wszelkie zmiany kryteriów demarkacji wymagać będą decyzji podjętej przez Komitet Koordynacyjny NSRO.

Podczas III posiedzenia Komitetu Koordynacyjnego, które odbyło się 30 czerwca 2008 r. w Warszawie, przedłożono do głosowania propozycje zmian zapisów linii demarkacyjnej. Zmiany w dokumencie w dużym stopniu polegały na technicznych uzupełnieniach poszczególnych kategorii, w związku z aktualizacją Szczegółowych opisów osi priorytetowych PO Kapitał Ludzki, PO Infrastruktura i Środowisko oraz PO Innowacyjna Gospodarka. W nowej wersji dokumentu uwzględniono również wsparcie z zakresie osi 4 PROW – LEADER. Pod uwagę wzięto również opinie i komentarze do dokumentu nadsyłane w ciągu ostatniego półrocza przez instytucje zaangażowane w proces realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013.

Linia demarkacyjna nie stanowi katalogu wszystkich interwencji funduszy UE, a tylko wskazuje te obszary (działania), w których zaistniała potrzeba rozgraniczenia wsparcia, w celu uniknięcia wielokrotnego finansowania tego samego typu projektów. Informacja o wsparciu określonych typów interwencji zawarta jest w programach operacyjnych oraz dokumentach ich uszczegóławiających (np. szczegółowe opisy priorytetów). Linia demarkacyjna stanowi natomiast ich uzupełnienie, identyfikując szczegółowe kryteria wskazujące miejsce realizacji projektów w danym PO/RPO.

Pobierz plik:


Linia damarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej z dnia 4 marca 2014 roku  (414 KB)

 

 

Sekretariat Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 [KK NSRO] przekazał zatwierdzoną Uchwałę Nr 74 Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 z dnia 10 stycznia 2013 r.  w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 2 KK NSRO z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, wprowadzającą odstępstwo od zapisów Linii demarkacyjnej dla projektu opracowania planów ochrony parków krajobrazowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-pomorskiego na lata
2007-2013.

Poniżej zamieszczamy przedmiotową uchwałę, której zapisy obowiązują z dniem ich zatwierdzenia przez KK NSRO.

Jednocześnie informujemy, iż zaktualizowana wersja Linii demarkacyjnej (tekst jednolity) będzie zamieszczona w terminie późniejszym, po otrzymaniu dokumentu z Sekretariatu KK NSRO.

Uchwała nr 76

 

Informujemy, że

Sekretariat Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 [KK NSRO] przekazał zatwierdzone uchwały:

 1. Uchwałę Nr 70 Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 2 KK NSRO z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, odnoszącą się do kategorii interwencji 01-04, 07, 62, dziedzina B+R w zakresie opisów działań komplementarnych do działania 4.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 2. Uchwałę Nr 71 Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 2 KK NSRO z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, odnoszącą się do kategorii interwencji 01-04, 07, 62, dziedzina B+R w zakresie opisów działań komplementarnych do działania 2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 3. Uchwałę Nr 72 Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 2 KK NSRO z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, odnoszącą się do wykazu odstępstw.
 4. Uchwałę Nr 73 Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 2 KK NSRO z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, odnoszącą się do kategorii interwencji 24, dziedzina Trasy rowerowe oraz 10-15 dziedzina Społeczeństwo informacyjne wprowadzającą zmiany wynikające ze zmiany Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Poniżej zamieszczamy przedmiotowe uchwały, których zapisy obowiązują z dniem jej zatwierdzenia przez KK NSRO.

Jednocześnie informujemy, iż zaktualizowana wersja Linii demarkacyjnej (tekst jednolity) będzie zamieszczona w terminie późniejszym, po otrzymaniu dokumentu z Sekretariatu KK NSRO.

Uchwała nr 70 KK NSRO

Uchwała nr 71 KK NSRO

Uchwała nr 72 KK NSRO

Uchwała nr 73 KK NSRO

_______________________________________________________________________________________________

Informujemy, że

Sekretariat Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 [KK NSRO] przekazał zatwierdzone uchwały:

1) Uchwałę Nr 67 Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 2 KK NSRO z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, odnoszącą się do opisu działań komplementarnych do działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

2) Uchwałę Nr 68 Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 z dnia 23 kwietnia 2012 r.  w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 2 KK NSRO z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, odnoszącą się do kategorii interwencji 10-15, dziedzina Społeczeństwo informacyjne w zakresie opisów działań komplementarnych do działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

3) Uchwałę Nr 69 Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 z dnia 23 kwietnia 2012 r.  w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 2 KK NSRO z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, odnoszącą się do wykazu odstępstw dopuszczalnych od linii demarkacyjnej.

Poniżej zamieszczamy przedmiotowe uchwały, których zapisy obowiązują z dniem jej zatwierdzenia przez KK NSRO.

Jednocześnie informujemy, iż zaktualizowana wersja Linii demarkacyjnej (tekst jednolity) będzie zamieszczona w terminie późniejszym, po otrzymaniu dokumentu z Sekretariatu KK NSRO.

Uchwała nr 67 KK NSRO


Uchwała nr 68 KK NSRO


Uchwała nr 69 KK NSRO

______________________________________________________________________________________________

Informujemy, iż Sekretariat Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 [KK NSRO] przekazał zatwierdzone uchwały:

1)      Uchwałę Nr 65 Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 2 KK NSRO z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, odnoszącą się do wykazu odstępstw dopuszczalnych od linii demarkacyjnej.

2)      Uchwałę Nr 66 Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 2 KK NSRO z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, dotyczącą kategorii interwencji: 53 dziedzina: Nadzwyczajne zagrożenia środowiska i monitoring jego stanu.

Poniżej zamieszczamy przedmiotowe uchwały, których zapisy obowiązują z dniem jej zatwierdzenia przez KK NSRO.

Jednocześnie informujemy, iż zaktualizowana wersja Linii demarkacyjnej (tekst jednolity) będzie zamieszczona w terminie późniejszym, po otrzymaniu dokumentu z Sekretariatu KK NSRO.

Uchwała Nr 65 KK NSRO


Uchwała Nr 66 KK NSRO

______________________________________________________________________________________________

20 października 2011 r. Sekretariat Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 [KK NSRO] przekazał zatwierdzoną Uchwałę nr 61 Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 z dnia 18 października 2011 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 2 KK NSRO z dnia 18 grudnia 2007 r.

w sprawie przyjęcia Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, odnoszącą się do opisów Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Poniżej zamieszczamy przedmiotową uchwałę, której zapisy obowiązują z dniem jej zatwierdzenia przez KK NSRO.

Pliki do pobrania:

Uchwała nr 61 KK NSRO

Linia demarkacyjna - wersja z 18.10.2011 r.


Na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego została zamieszczona nowa wersja dokumentu Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej z dnia 17 czerwca 2011 r.[Linia demarkacyjna].

Zaktualizowana wersja Linii demarkacyjnej uwzględnia zmiany wynikające z:

 • Uchwały nr 51 Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniającej załącznik do Uchwały Nr 2 KK NSRO z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej w zakresie kategorii interwencji: 16, 23, 30-32, dziedzina: Porty morskie i rzeczne, drogi wodne; 25, 28, 52, dziedzina: Transport publiczny; 29, dziedzina: Infrastruktura portów lotniczych
 • Uchwały nr 54 Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 2 KK NSRO z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej dotyczącą kategorii interwencji: 50 Rekultywacja oraz 53 Ochrona przeciwpowodziowa
 • Uchwały nr 55 Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 2 KK NSRO z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej dotyczącą kategorii interwencji: 01, 02, 03, 04, 07, 62, dziedzina B+R.

Zgodnie z zapowiedziami poniżej zamieszczamy nową wersję Linii demarkacyjnej.

plik do pobrania:
Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej z dnia 17 czerwca 2011 r


27 czerwca 2011 r. Sekretariat Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 [KK NSRO] przekazał zatwierdzoną Uchwałę nr 55 Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 2 KK NSRO z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej dotyczącą kategorii interwencji: 01, 02, 03, 04, 07, 62, dziedzina B+R.

Poniżej zamieszczamy przedmiotową uchwałę, której zapisy obowiązują z dniem jej zatwierdzenia przez KK NSRO.

Jednocześnie informujemy, iż zaktualizowana wersja Linii demarkacyjnej (tekst jednolity) będzie zamieszczona w terminie późniejszym, po otrzymaniu dokumentu z Sekretariatu KK NSRO.

pliki do podbrania:
Uchwała nr 55 KK NSRO


8 marca 2011 r. Sekretariat Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 [KK NSRO] przekazał zatwierdzoną Uchwałę nr 54 Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 2 KK NSRO z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej dotyczącą kategorii interwencji: 50 Rekultywacja oraz 53 Ochrona przeciwpowodziowa.

Poniżej zamieszczamy przedmiotową uchwałę, której zapisy obowiązują z dniem jej zatwierdzenia przez KK NSRO.

Jednocześnie informujemy, iż zaktualizowana wersja Linii demarkacyjnej (tekst jednolity) będzie zamieszczona w terminie późniejszym, po otrzymaniu dokumentu z Sekretariatu KK NSRO.

pliki do podbrania:
Uchwała nr 54 KK NSRO


5 stycznia 2011 r. Sekretariat Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 [KK NSRO] przekazał zatwierdzoną Uchwałę nr 51 Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniającą załącznik do Uchwały Nr 2 KK NSRO z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej w zakresie kategorii interwencji: 16, 23, 30-32, dziedzina: Porty morskie i rzeczne, drogi wodne; 25, 28, 52, dziedzina: Transport publiczny; 29, dziedzina: Infrastruktura portów lotniczych.

Poniżej zamieszczamy przedmiotową uchwałę, której zapisy obowiązują z dniem jej zatwierdzenia przez KK NSRO.

Jednocześnie informujemy, iż zaktualizowana wersja Linii demarkacyjnej (tekst jednolity) będzie zamieszczona w terminie późniejszym, po otrzymaniu dokumentu z Sekretariatu KK NSRO.

pliki do podbrania:
Uchwała nr 51 KK NSRO


Na oficjalnej stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego została zamieszczona nowa wersja dokumentu Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej z dnia 8 października 2010 r.[Linia demarkacyjna].

Zaktualizowana wersja Linii demarkacyjnej uwzględnia zmiany wynikające z Uchwały nr 49 Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 z dnia 8 października 2010 r. zmieniającej załącznik do Uchwały Nr 2 KK NSRO z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej w zakresie kategorii interwencji: 05, 08, 09, 14, 57, dziedzina: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym.

Zgodnie z zapowiedziami poniżej zamieszczamy nową wersję Linii demarkacyjnej.

pliki do podbrania:
Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej z dnia 8 października 2010 r.


22 października 2010 r. Sekretariat Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 [KK NSRO] przekazał zatwierdzoną Uchwałę nr 49 Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 z dnia 8 października 2010 r. zmieniającą załącznik do Uchwały Nr 2 KK NSRO z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej w zakresie kategorii interwencji: 05, 08, 09, 14, 57, dziedzina: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym.

Poniżej zamieszczamy przedmiotową uchwałę, której zapisy obowiązują z dniem jej zatwierdzenia przez KK NSRO.

Jednocześnie informujemy, iż zaktualizowana wersja Linii demarkacyjnej (tekst jednolity) będzie zamieszczona w terminie późniejszym, po otrzymaniu dokumentu z Sekretariatu KK NSRO.

pliki do podbrania:
Uchwała nr 49 KK NSRO z 8 października 2010 r.


20 sierpnia 2010 r. Sekretariat Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 [KK NSRO] przekazał zaktualizowaną wersję dokumentu Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej z dnia 6 sierpnia 2010 r.[Linia demarkacyjna].
Zaktualizowana wersja Linii demarkacyjnej uwzględnia zmiany wynikające z uchwał KK NSRO zatwierdzonych w okresie od 1 grudnia 2009 r. do 6 sierpnia 2010 r.
Zgodnie z zapowiedziami poniżej zamieszczamy nową wersję Linii demarkacyjnej.

Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej z 6 sierpnia 2010 r.


12 sierpnia 2010 r. Sekretariat Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 [KK NSRO] przekazał zatwierdzoną Uchwałę nr 48 Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 z dnia 6 sierpnia 2010 r. zmieniającą załącznik do Uchwały Nr 2 KK NSRO z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej w zakresie kategorii interwencji: 10-15: Społeczeństwo informacyjne.

Poniżej zamieszczamy przedmiotową uchwałę, której zapisy obowiązują z dniem jej zatwierdzenia przez KK NSRO.

Jednocześnie informujemy, iż zaktualizowana wersja Linii demarkacyjnej (tekst jednolity) będzie zamieszczona w terminie późniejszym, po otrzymaniu dokumentu z Sekretariatu KK NSRO.

pliki do podbrania:
Uchwała nr 48 KK NSRO z 6 sierpnia 2010 r.


12 lipca 2010 r. Sekretariat Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 [KK NSRO] przekazał zatwierdzoną Uchwałę nr 46 Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniająca załącznik do Uchwały Nr 2 KK NSRO z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej w zakresie założeń ogólnych demarkacji kwotowej.

pliki do podbrania:
Uchwała nr 46 KK NSRO z 25 czerwca 2010 r.


22 kwietnia 2010 r. Sekretariat Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 [KK NSRO] przekazał zatwierdzoną:

 • Uchwałę nr 39 Komitetu Koordynacyjnego z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 2 KK NSRO z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej w zakresie kategorii interwencji: 07, 08, 09 dziedzina: Innowacje, Przedsiębiorczość, Mikroprzedsiębiorstwa oraz listy odstępstw projektów od zapisów Linii demarkacyjnej,
 • Uchwałę nr 40 Komitetu Koordynacyjnego z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 2 KK NSRO z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej w zakresie kategorii interwencji: 07, 08, 09 dziedzina: Innowacje, Przedsiębiorczość, Mikroprzedsiębiorstwa.

Poniżej zamieszczamy przedmiotowe uchwały, których zapisy obowiązują z dniem ich zatwierdzenia przez KK NSRO. Jednocześnie informujemy, iż zaktualizowana wersja Linii demarkacyjnej (tekst jednolity) będzie zamieszczona w terminie późniejszym, po otrzymaniu dokumentu z Sekretariatu KK NSRO.

pliki do podbrania:
Uchwała nr 39 KK NSRO z 23 marca 2010 r.
Uchwała nr 40 KK NSRO z 23 marca 2010 r.


4 grudnia 2009 r. Sekretariat Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 [KK NSRO] przekazał zaktualizowaną wersję dokumentu pn. Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej z dnia 1 grudnia 2009 r. [Linia demarkacyjna].

Zaktualizowana wersja Linii demarkacyjnej uwzględnia zmiany wynikające z zatwierdzonej przez KK NSRO uchwały nr 34 Komitetu Koordynacyjnego z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 2 KK NSRO z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej w zakresie kategorii interwencji: 07, 08, 09 dziedzina: Innowacje, Przedsiębiorczość, Mikroprzedsiębiorstwa oraz kategoria interwencji: 10-15 dziedzina: Społeczeństwo informacyjne.


mapkaOpolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
ul.Krakowska 38, 45-075 Opole
Zobacz jak do nas trafić

Wszelkie prawa zastrzeżone © OCRG foot logo
designed by NSFpowered by Geopard